menubar background
детайл горе дясно
детайл горе ляво
снимка на адвокат Николай Христов

адвокат Николай Христов адвокат - защо и кога адвокатски услуги

 

за контакти цени на услугите
 линк към страница във Facebook  линк към страница в linkedIn  линк към чат в Skype
|понятия| |анализи| |връзки|

тел.: 088 505 17 31
lawyer@nikolay-hristov.com

понятия

Гражданско процесуално право /граждански процес/:

Процедурата, по която се развива едно гражданско дело в съда. Формални правила относно сроковете и начините за предявяване на искания към съда /всеки пропуск може да доведе до безвъзвратна загуба на иначе съществуващи права/.


Изпълнително производство /изпълнителен процес/:

Правила относно започването, провеждането и приключването на принудителното изпълнение, осъществявано чрез съдебните изпълнители. Уредба на правата и задълженията на участниците в производството.


Търговско право:

Обхваща материята относно търговските дружества и търговските сделки. Правна уредба на различните видове търговци /фирми/, тяхната същност, правила за създаването, съществуването и прекратяването им. Правна уредба на специфични търговски сделки, които са предназначени да обслужват основно търговския оборот. Правна уредба на запис на заповед, менителница, чек.


Фирма:

Понятие, което е придобило различно значение в разговорния език, в сравнение със значението му като юридически термин. В разговорния език с „фирма” се обозначават общо търговските дружества /ООД, ЕООД, АД, ЕАД и други/ и едноличните търговци /ЕТ/. Правното понятие „фирма” има друго значение — означава наименованието на съответния търговец /търговско дружество или едноличен търговец/, под което той осъществява търговската си дейност.


ООД и ЕООД:

Съкращения от дружество с ограничена отговорност /ограничено отговорно дружество/ и еднолично дружество с ограничена отговорност /еднолично ограничено отговорно дружество/. Разликата между двете е в броя на съдружниците /собствениците на капитала/. Собствениците на капитала на дружеството не носят отговорност за задълженията му. Дружеството е юридическо лице, което притежава свое имущество /имуществото на дружеството не е собственост на съдружниците/.


АД и ЕАД:

Съкращения от акционерно дружество и еднолично акционерно дружество. Разликата между двете е в броя на акционерите. Акционерите в дружеството не носят отговорност за задълженията му. Дружеството е юридическо лице, което притежава свое имущество /имуществото на дружеството не е собственост на акционерите/.


Едноличен търговец /ЕТ/:

Регистрирано като търговец физическо лице, което извършва търговска дейност. Едноличният търговец не е юридическо лице, а обозначение на физическо лице в качеството му на търговец.


Търговски регистър:

Електронна база данни, съдържаща информация за регистрираните търговци. Регистрацията на търговските дружества /ООД, ЕООД, АД, ЕАД и други/ и едноличните търговци /ЕТ/ се извършва в търговския регистър. Данните относно вписаните в регистъра търговци са публични, а достъпът до тях се осъществява по електронен път чрез портала http://brra.bg/.


Гражданско и облигационно право:

Правна уредба относно сключването, изменението и прекратяване действието на сделки. Правна уредба относно изпълнението и неизпълнението на договорите. Правила относно договорите за покупко-продажба, замяна, заем, наем и други.


Вещно право:

Обхваща материята относно правото на собственост върху недвижими и движими вещи, съсобствеността, владението. Правна уредба на ограничените вещни права /право на ползване, право на строеж/. Уредба на различните способи за защита на вещните права и владението.


Трудово право:

Правна уредба на трудовите правоотношения – възникване, съдържание, прекратяване. Правна уредба на трудовия договор. Уредба на трудовоправните спорове за незаконни уволнения, за обезщетения по кодекса на труда и други.


Право на интелектуалната собственост:

Обхваща материята относно възникване, използване и защита на правата върху търговска марка, промишлен дизайн, патент. Включва материята относно авторски права и сродни на тях /права на артистите–изпълнители и други/.


Гражданско дело:

Съдебно дело по повод спор за права свързани с търговско право, гражданско и облигационно право, вещно право, трудово право, право на интелектуалната собственост и други. Общо понятие, което се използва, за да се разграничат гражданските дела от наказателните и административните. Гражданските дела се развиват по процедурата, уредена от гражданското процесуално право /граждански процес/. Съдебните дела, които имат за предмет търговско право и трудово право, се обозначават и като търговски, съответно трудови дела.


Данъчно право и процес:

Обхваща правната уредба на различните видове данъци — корпоративен данък, данък върху добавената стойност /ДДС/, данък общ доход, патентен данък, данък върху имущества и други. Правна уредба на процедурата, по която се развива едно данъчно дело в съда. Правна уредба на производството по обжалване на ревизионен акт.


Данъчно дело:

По–тясно понятие за административно дело. Използва се за дела по повод спорове относно данъчни правоотношения. Най–често това са дела във връзка с обжалване на ревизионен акт по съдебен ред.


ДДС:

Съкращение от данък върху добавената стойност. Вид косвен данък, който се заплаща от крайния потребител на стока или услуга. Акумулирането, събирането и внасянето на данъка в държавния бюджет става посредством сложна система от данъчноправни задължения, вменени на различни правни субекти.