menubar background
детайл горе дясно
детайл горе ляво
снимка на адвокат Николай Христов

адвокат Николай Христов адвокат - защо и кога адвокатски услуги

 

за контакти цени на услугите
 линк към страница във Facebook  линк към страница в linkedIn  линк към чат в Skype
|понятия| |анализи| |връзки|

тел.: 088 505 17 31
lawyer@nikolay-hristov.com

цени на услугите

Процесуално представителство:

Процесуално представителство пред съд по исково производство за една инстанция:
по дела с материален интерес до 15 000 лева - цена по договаряне;
по дела с материален интерес между 15 000 лева и 45 000 лева - цена по договаряне в рамките между 3% до 5% от интереса;
по дела с материален интерес между 45 000 лева и 90 000 лева - цена по договаряне в рамките между 2,5% до 3% от интереса;
по дела с материален интерес над 90 000 лева - цена по договаряне;
стойността на услугата се определя по договаряне в зависимост от сложността на делото

Процесуално представителство в изпълнително производство:
по дела с материален интерес до 15 000 лева - цена по договаряне;
по дела с материален интерес между 15 000 лева и 45 000 лева - цена по договаряне в рамките между 1,5% до 2,5% от интереса;
по дела с материален интерес над 45 000 лева - цена по договаряне;
стойността на услугата се определя по договаряне в зависимост от сложността на делото

Процесуално представителство в заповедно производство:
при материален интерес до 30 000 лева - цена по договаряне;
при материален интерес между 30 000 лева и 90 000 лева - цена по договаряне в рамките между 1,5% до 2,5% от интереса;
при материален интерес над 90 000 лева - цена по договаряне;
стойността на услугата се определя по договаряне в зависимост от основанието на вземането

Процесуално представителство:
пред арбитраж - цена по договаряне;
в производство по несъстоятелност - цена по договаряне;
в производство по обжалване на наказателни постановления - цена по договаряне;
в други производства - цена по договаряне;

Процесуално представителство в производство по обжалване на ревизионни актове за една инстанция:
по дела с материален интерес до 15 000 лева - цена по договаряне;
по дела с материален интерес между 15 000 лева и 45 000 лева - цена по договаряне в рамките между 3% до 5% от интереса;
по дела с материален интерес между 45 000 лева и 90 000 лева - цена по договаряне в рамките между 2,5% до 3% от интереса;
по дела с материален интерес над 90 000 лева - цена по договаряне;
стойността на услугата се определя по договаряне в зависимост от сложността на делото


Регистрации, промени и други в Търговския регистър и други регистри:

Изготвяне на документи за учредяване и регистриране на:
едноличен търговец /ЕТ/ - 150 лева;
дружество с ограничена отговорност /ООД и ЕООД/ - 300 лева;
акционерно дружество /АД и ЕАД/ - 800 лева;
юридически лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ - 400 лева;
други - цена по договаряне;

Изготвяне на документи за вписване на промени по партидата на:
едноличен търговец /ЕТ/ - 75 лева;
дружество с ограничена отговорност /ООД и ЕООД/ - 150 лева;
акционерно дружество /АД и ЕАД/ - 400 лева;
юридически лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ - 200 лева;
други - цена по договаряне;

Изготвяне на документи за преобразуване на търговски дружества: вливане, сливане, отделяне, разделяне, промяна на правната форма - цена по договаряне.

Изготвяне на документи за ликвидация и заличаване, съответно за заличаване на:
едноличен търговец /ЕТ/ - 100 лева;
дружество с ограничена отговорност /ООД и ЕООД/ - 200 лева;
акционерно дружество /АД и ЕАД/ - 500 лева;
юридически лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ - 300 лева;
други - цена по договаряне;

Изготвяне на документи за обявяване на годишен финансов отчет в Търговския регистър на:
едноличен търговец /ЕТ/ - цена по договаряне;
дружество с ограничена отговорност /ООД и ЕООД/ - цена по договаряне;
акционерно дружество /АД и ЕАД/ - цена по договаряне;
други - цена по договаряне;


Изготвяне на договори и други документи:

Изготвяне на:
писмен договор, анекс, споразумение, спогодба - цена по договаряне;
пълномощно - 20 лева;
нотариална покана - 50 лева;

Изготвяне на:
молба за образуване на изпълнително производство - 100 лева;
частна жалба - цена по договаряне;
молба за обезпечение на бъдещ иск - цена по договаряне;
жалба срещу действие на съдебен изпълнител - цена по договаряне;
други документи – цена по договаряне;


Оказване на съдействие при сключване на сделки с недвижими имоти и движими вещи:

Изготвяне на Нотариален акт за сделка с недвижим имот, учредяване на вещни права, ипотека и цялостно съдействие за осъществяване на сделката:
за сделки на стойност до 10 000 лева - цена по договаряне;
за сделки на стойност между 10 000 лева и 50 000 лева - 500 лева;
за сделки на стойност между 50 000 лева и 100 000 лева - 1 % от стойността на сделката;
за сделки на стойност над 100 000 лева - цена по договаряне;

Другo - цена по договаряне.


Интелектуална собственост:

Правна помощ във връзка със създаване и защита на интелектуална собственост: регистрация на търговски марки и промишлен дизайн, оказване на помощ за защита на правата върху тях, оказване на помощ за защита на авторски права, други - цена по договаряне.


Консултации:

Еднократна устна консултация /до един час/ - 25 лева.

Почасова консултантска дейност:
90 лева на час при месечна заетост до 5 часа;
80 лева на час при месечна заетост между 6 и 10 часа;
75 лева на час при месечна заетост над 10 часа;
стойността на услугата се калкулира съобразно действително изразходеното време за извършване на работата


Абонаментно правно обслужване на юридически лица:

Текуща /непрекъсната/ правна помощ:
400 лева на месец при договори с продължителност до два месеца;
при договори с продължителност над два месеца - цена по договаряне;
стойността на услугата е без оглед действително изразходеното време за извършване на работата


Други адвокатски услуги:

Други услуги - цена по договаряне.