menubar background
детайл горе дясно
детайл горе ляво
снимка на адвокат Николай Христов

адвокат Николай Христов адвокат - защо и кога адвокатски услуги

 

за контакти цени на услугите
 линк към страница във Facebook  линк към страница в linkedIn  линк към чат в Skype
|понятия| |анализи| |връзки|

тел.: 088 505 17 31
lawyer@nikolay-hristov.com

адвокатски услуги

Процесуално представителство:

Представителство пред съд по граждански дела. Представителство пред съд по данъчни дела и други административни дела. Представителство пред административен орган в административно производство. Изготвяне на искова молба, отговор на искова молба, въззивна жалба, насрещна въззивна жалба, отговор на въззивна жалба, касационна жалба, изложение на основания за допускане на касационно обжалване, отговор на касационна жалба, частна жалба, заявление за издаване на заповед за изпълнение, молба за образуване на изпълнително дело, жалба срещу действие на съдебен изпълнител, жалба срещу ревизионен акт и други.


Предоставяне на правна помощ на кредитори за събиране на вземания от длъжници:

Извършване на цялостен анализ на казуса и на възможностите за събиране на вземането. Проучване на длъжника. Предоставяне на консултация и предприемане на необходимите действия. Осъществяване на процесуално представителство по съответните производства.


Извършване на регистрация на търговски дружества /ООД, ЕООД, АД, ЕАД и други/ и еднолични търговци /ЕТ/ в търговския регистър /регистрация на фирма/, вписване на промени в статуса на регистриран търговец, обявяване на годишен финансов отчет /ГФО/:

Регистрация. Смяна на управител, изпълнителен директор, представляващ/и. Промени в персоналния състав на орган на управление /съвет на директорите, управителен съвет, надзорен съвет/. Увеличаване и намаляване на капитала. Извършване на непарична вноска /апорт/. Приемане и изключване на съдружник. Промяна на наименованието на търговеца /промяна на фирма/. Промяна на седалище и адрес на управление. Промени в предмета на дейност. Изменение на клаузите на дружествения договор или на разпоредбите на устава. Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговеца. Преобразуване на търговци – вливане, сливане, отделяне, разделяне, промяна на правната форма и други. Обявяване на годишен финансов отчет /ГФО/. Сделки с акции, дружествени дялове, търговско предприятие. Изготвяне и подаване на всички необходими документи. Предоставяне на консултация.


Изготвяне на договори и други документи:

Съставяне на проекти за договори. Изготвяне на пълномощни, нотариални покани, молби, жалби, заявления и други документи с правно значение. Предоставяне на консултация относно изготвения документ.


Оказване на съдействие при сключване на сделки с недвижими имоти и движими вещи:

Проучване и анализ на правото на собственост. Съдействие за снабдяване с необходимите за извършване на сделката документи. Изготвяне на съответния договор /нотариален акт/. Предоставяне на консултация относно сделката. Съдействие в преговорния процес. Съдействие за вписване на сделката в съответните регистри.


Консултация:

Становище по правен въпрос. Разясняване правата, задълженията и възможностите. Предоставяне на съвети относно действията, които следва да се предприемат. Посочване на рисковете.


Проучване на дело с даване на мнение:

Предоставяне на консултация във връзка с образувано дело. Разясняване правата и задълженията на страните по материалното правоотношение. Разясняване процесуалните възможности за страните и даване на становище за извършване на процесуални действия. Оценка на извършените до момента процесуални действия и техните последствия.


Абонаментно правно обслужване на юридически лица:

Предоставяне на писмени и устни консултации във връзка с дейността на клиента. Изготвяне на проекти за договори. Оказване на съдействие при сключване на сделки. Изготвяне на документи за промени в статуса на юридическото лице. Изготвяне на други документи с правно значение. Оказване съдействие във връзка със сключване и прекратяване на трудови договори, трудовоправни консултации. Съдействие при проблеми с данъчно облагане, права на потребители, защита на конкуренция, интелектуална собственост.